top of page

sarret

Reforma de nau industrial. Sabadell.

_O5A4237_r_2500px.jpg

El projecte consisteix en la reforma d’una nau industrial en desús de l’any 1963 formada per una planta baixa aixecada respecte el nivell del carrer i una planta semisoterrani. Cada planta te una entrada diferent des del carrer i al final de la parcel·la hi ha un pati en planta semisoterrani amb un cobert d’uralita. L’estructura de la nau està formada per pilars d’obra i parets de càrrega a les mitgeres i els sostres són de de biguetes de formigó i volta ceràmica a la planta semisoterrani i d’encavallades de fusta a la planta baixa o coberta.

 

L’encàrrec consisteix en fer les reformes necessàries per tal de poder convertir l’espai de planta primera en una sala que pugui tenir diferents usos (classes de ioga, classes de cuina, xerrades, etc), i la zona de planta soterrani deixar-la sense ús però, modificar-ne les instal·lacions de sanejament per garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials i residuals de la nau.

 

L’obra consisteix en l’enderroc de les cobertes lleugeres d’uralita del pati d’illa i l’enderroc interior per tal de deixar la nau diàfana realitzant trasdossats de plaques de cartró-guix a les mitgeres, nous paviments i noves instal·lacions. També es suprimeixen les barreres arquitectòniques (noves escales i previsió per col·locar muntacàrregues), i es fan nous lavabos per garantir el compliment de les diferents normatives alhora que es reforma la façana del carrer i la del pati. Com que l’estructura està en bon estat, les obres no l’afecten ni la modifiquen però sí que es deixen vistes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2021

Col·laboradors: Antoni Ventura (arquitecte tècnic), Gwamba Consultoria d’Estructures (càlcul estructures), GMG (instal·lacions), Suticahbit (constructor).

Fotografia: Jaume Cusidó

bottom of page